hayleyball

14 tekstów – auto­rem jest hayleyball.

Załóż ten cho­ler­ny pancerz…
Załóż go ponownie.
Zakładaj go każde­go dnia, gdy tyl­ko się obudzisz, ot­worzysz oczy.
Zakładaj go po każdej nocy.

Najłat­wiej tak, ubierać zbroję i kroczyć dumnie.
Kroczyć po­między złem, bólem, żalem, strachem.
Kroczyć po­między ludźmi, [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 21 czerwca 2017, 14:37

Nie po­pełniając błędów, nie da się dążyć do perfekcji. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 stycznia 2016, 19:40

Jes­tem śla­dem stóp na pias­ku Two­jego życia.
Świeżo po tym jak przejdę po brze­gu Two­jej fan­tazji jes­tem tak wy­raźna, wi­doczna, uchwytna...
Cza­sami zmy­wają mnie fa­le oceanu ja­wy... Boję się, że po­ziom wo­dy pod­niesie się tak wy­soko, że nie będę już mogła przejść się po brzegu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 stycznia 2016, 00:11

Gdy­bym tyl­ko mogła, po­wie­działabym Ci prawdę. Mi­mo, że ją znasz.
Gdy­bym mogła... Gdy­bym mogła Cię nie stra­cić. Dla­tego milczę.
Dla­tego mil­czysz. Ty też nig­dy nie po­wiesz mi prawdy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 grudnia 2015, 22:47

Myślałam o Tobie...

Myślałam o To­bie w dniu, w którym Cię poznałam.
Myślałam o To­bie przed snem.
Myślałam o To­bie leżąc na po­moście i przym­rużając oczy, pod­czas gdy Słońce świeciło pros­to na mnie.
Myślałam o To­bie gdy zanurzałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 listopada 2015, 21:59

Wszys­cy żyją w poszu­kiwa­niu chwały- to dro­ga w kierun­ku złota, ucie­czka do rzeczy­wis­tości. Bez urzeczy­wis­tniania, że drzwi nadziei są wydrążone od naszych rąk pod­nieś się i proś o Two­je naj­piękniej­sze dni...To mało ważne kim jesteś. 

myśl • 2 października 2012, 21:09

Nig­dy nie chciałam cofnąć cza­su. Twier­dziłam też, że nie pot­rze­buję te­go. Nadzieja była nieod­krytą war­tością mo­jego wnętrza.

Dziś- nadzieja jest moją siłą, a ja błagam Bo­ga i wszel­kie in­ne is­tnienie, by cofnąć czas. Wiesz... Wte­dy nie dałabym Ci odejść. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 grudnia 2010, 20:19

Sko­ro diab­li złego nie tkną, to dlacze­go nie jes­teśmy źli? By­libyśmy prze­cież szczęśliw­si... A z dru­giej stro­ny, może wszys­tko obróciłoby się nag­le prze­ciw­ko nam i wszys­cy sta­libyśmy się tknięci przez zło?

Przy­naj­mniej byłoby po równo. Każdy zos­tałby tknięty... Is­tniałaby ta za­pom­niana war­tość- spra­wied­li­wość, bo wszys­cy zaczęli­by od zera. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 listopada 2010, 21:41

Praw­da do­tyczy wszys­tkich ludzi i wszys­tkich narodów... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 listopada 2010, 21:42

Im bar­dziej go poz­naję, tym bar­dziej nie chcę go znać... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 21 listopada 2010, 20:49

hayleyball

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hayleyball

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2017, 23:54Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Załóż ten cho­ler­ny pan­cerz… Załóż [...]

21 czerwca 2017, 18:32krysta sko­men­to­wał tek­st Załóż ten cho­ler­ny pan­cerz… Załóż [...]

26 stycznia 2016, 20:24Irysowa sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełniając błędów, nie [...]

26 stycznia 2016, 19:40hayleyball do­dał no­wy tek­st Nie po­pełniając błędów, nie [...]

12 stycznia 2016, 00:11hayleyball do­dał no­wy tek­st Jestem śla­dem stóp na [...]

21 grudnia 2015, 23:26hayleyball sko­men­to­wał tek­st Gdybym tyl­ko mogła, po­wie­działabym [...]

21 grudnia 2015, 22:47hayleyball do­dał no­wy tek­st Gdybym tyl­ko mogła, po­wie­działabym [...]

18 listopada 2015, 22:05funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Myślałam o To­bie...  

18 listopada 2015, 21:59hayleyball do­dał no­wy tek­st Myślałam o To­bie...